Човешкият фактор – грешки и нарушения

Изследванията показват, че 80 или дори повече процента от злополуките са поради човешки грешки и/или нарушения. Основна причина за тях, обаче, е не човека, а пропуски в организацията. Презентацията представя основните видове грешки и нарушения, с какво се характеризират и какви са мерките за тяхното намаляване: – Какво са човешките фактори; – Видове човешки грешки; … Read more

Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение е вргономията, като основно запознава с физическата ергономия: – изисквания на нормативната база, свързани с ергономия; – области на ергономията; – система “човек – машина – работна среда”; – Антропометрични характеристики; – Физическа ергономия: трите големи рискови фактора; – Работна поза – основни принципи; – съдържание на ергономичната оценка. Авторски права: Собственост … Read more

Решения при ръчна работа в дървопреработването

Какви са проблемите? В дървопреработването, ръчната работа причинява приблизително 30% от докладваните годишни травми при работа. Също както и разтягания и навяхвания (50% от нараняванията в дървопреработването), решаването на този въпрос може да се отрази и на разкъсванията (15%) и на фрактурите (10%). Има и много травми по ръцете и пръсти както и на гърба. … Read more

Въпросник за идентифициране на риска при ръчна работа с тежести

Настоящата методика е разработена в Германия и е посочена от SLIC (комитет на старшите инспектори по труда към Европейската комисия) като пример за добра практика Процедурата се използва за приблизителна оценка на работните условия за ръчно обработване на товар – ПОВДИГАНЕ, ДЪРЖАНЕ, НОСЕНЕ, ТЕГЛЕНЕ, БУТАНЕ. Методът е разработен от Федералния институт за професионално здраве и … Read more

Практически указания – слънчезащита на работни места с монитор

Предговор Наредбата за безопасност и опазване на здравето при работа с монитори (Наредба за работа с монитори се прилага в Германия от 20 декември 1996 г. Заедно със Закона за охрана на труда 2) директивите на ЕО, отнасящи се до сферата „Работни места“ се трансформираха в национален закон. Провежданите през последните месеци и години дискусии, … Read more

Физиологичен режим на труд и почивка при работа с видеодисплей

Нормативно основание: чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Най-често срещани опасности за мускулно-скелетни смущения и някои идеи за решения

Това е превeдена презентация на Washington State Department of Labor & Industries, която демонстрира някои чести опасности за възникване на мускулно-скелетните смущения и някои идеи за намаляване на риска. В края на презентацията има и линкове към други помощни материали (другите материали са на английски език).

Ергономични рискови фактори за мускулно-скелетната система при работа с видеодисплей

Автор: Верислав Станчев / Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2

Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан

Автори: Зоя Цонева и Соня Въчинска, Катедра „Индустриален дизайн“, ТУ-Варна ВЪВЕДЕНИЕ От както човекът съществува на земята, използва всякакви инструменти като ги хваща с ръка. Най-ранното използване на предмети датира от преди 2,6 милиона години. По това време Homo habilis използва малки кръгли камъни с един режещ ръб. Към края на късния палеолит преди 50 … Read more