Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – писмен изпит

Нормативно основание: чл. (2) на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове. (2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Когато обучението за … Read more

Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – устен изпит

Нормативно основание: чл. (2) на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове. (2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Когато обучението за … Read more

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

КЪМ СТРАНИЦА 1 НА НАРЕДБАТА Раздел V. Автоматично регулиране на напрежението и реактивната мощност Чл. 992. Устройствата за автоматично регулиране на напрежението (АРН) и реактивната мощност са предназначени за: 1. увеличаване тока на възбуждането на синхронните машини до максималната му стойност (форсиране) при нарушаване на нормалния режим в електрическата система, съпроводено с понижение на напрежението; … Read more

Заповед за определяне на отговорно лице за проверки на защитните средства, които са в експлоатация

Нормативно основание 1: Чл. 182 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 182. (1) Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват на три месеца от упълномощени със заповед от работодателя лица. (2) Резултатите от проверката по ал. 1 се регистрират … Read more

Заповед за определяне на периодичност на измервания по електробезопасност

чл. 260 и чл. 267. (2) от Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и чл.177 от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Заповед за определяне на лице, което да прави проверки на ръчните и преносими ел. инструменти и дневник

Нормативно основание: чл. 416 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Заповед за определяне на отговорно лице за техническата експлоатация на енергообзавеждането, когато е допустимо да не се назначи енергетик

Нормативно основание 1: чл. 8, ал. 5 и 6 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Протокол и дневник за проведен изпит за първа квалификационна група

Нормативно основание: чл. 28, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 28. (1) За придобиване на първа квалификационна група лицето преминава еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група, което завършва с устен изпит. (3) За резултатите от изпита по ал. 1 се съставя … Read more