Заповед за прилагане на мерки при работа на открито – горещ период

Издаването на такава заповед не е задължително. Възможно е в утвърдената програма от мерки и в инструкциите за безопасна работа да са предвидени съответните действия за намаляване на риска при работа на открито и те да се прилагат.

Заповедта има допълнителен превантивен характер и е с цел напомняне на необходимите мерки и отговорните лица за изпълнението им.

Заповедта е подходяща за всяка дейност на открито, включително за строителни обекти.


Нормативни основания:

Чл. 72 на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

За работните места на открито се предприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия.

Чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

(1) Работодателят е длъжен да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за защита на работещите, когато:
2. при оценката на риска по чл. 20, ал. 2 се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др.
(2) Мерките по ал. 1 могат да включват: (...следва изброяване на мерки...)

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар