Заповед и уведомително писмо до Инспекция по труда относно работни места, на които е допустимо да не се използват ЛПС за защита от шум

Нормативно основание: чл. 10, ал. 2 и 5 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Наредбата изисква работодателят да осигури лични предпазни средства (ЛПС) за защита на слуха, когато експозицията на шум е по-голяма от долните стойности на експозиция за предприемане на действия.

Когато експозицията е равна или по-голяма от горните стойности за предприемане на действие, използването на предоставените ЛПС е задължително.

В чл. 10 е допуснато изключение: допуска се работещите да бъдат експонирани на по-високи стойносит от граничните (87dB(A)), т.е. да не използват лични предпазни средства, ако поради естеството на работата използването на ЛПС може да причини по-голям риск за безопасността и здравето на работещите, отколкото неизползването им.

За всеки отделен случай, при който се прилага изключението трябва да има писмена заповед на работодателя, издадена въз основа на писмено становище от службата по трудова медицина и протокол за резултатите от обсъждането в комитета/групата по условия.

Тази заповед трябва да се актуализира (ако няма изменение - препотвърждава) поне веднъж годишно.

В заповедта се посочват:

  • отделните случаи, за които се прилага изключението;
  • условията и реда за извършване на работата в тези случаи;
  • въвеждат се мерки за ограничаване на риска до възможно най-ниско ниво.

Работодателят има задължение да уведоми съответната дирекция "Областна инспекция по труда":

  1. за всяко допуснато изключение и за предприетите мерки в срок до 10 дни от издаването на заповедта;
  2. в срок до един месец за прекратяване на действието на изключението.

Тук ви предлагаме примерна заповед за определяне на работни места, за които ще се прилага отклонение от изискването да се използват ЛПС, и примерно уведомително писмо до Инспекция по труда.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар