Заповед за определяне на работни места, където инструктажът на работното място се допълва с обучение и изпит

Нормативно основание: чл. 13, ал. 2 и 3 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 13.
(2) На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
(3) В случаите по ал. 2 работодателят определя: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя.
(4) Работниците и служителите по ал. 2 се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не определя еднозначно кои са дейностите, работните места и оборудването, при които задължително трябва инструктажът на работното място да се допълни с обучение.

Най-лесният начин да прецените кои работни места да включите във вашия списък, който ще включите в заповедта, е като вземете предвид следните работни места и дейности:

  • за които се изисква ежедневен инструктаж - "ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск" (чл. 15)
  • за които има определена минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място в приложение 3 на наредбата  - "при дейности с висок производствен риск ... инструктажите по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 са с минимална продължителност съгласно приложение № 3" (чл. 11, ал. 3)
  • за които има изрични изисквания в нормативен акт за първоначално или периодично обучение по чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. - вижте списък.

Как да определите на кои работни места инструктажът  на работното място ще се допълва с обучение вижте и в нашата статия Кога инструктажът на работното място се допълва с обучение.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар