Заповед за определяне на представител на работодателя по чл. 403а КТ

Определянето на представител/и на работодателя пред Инспекция по труда е задължение, което възниква в чл.403а на Кодекса на труда.

В алинея 1 на посочения член е заложено изискването:

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи:

  • екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред,
  • списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и
  • документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

Разпоредбата на чл. 403а, ал. 1 от КТ дава възможност на инспекция по труда да осъществява контрол във всеки един момент от време и препятства нежеланието на работодателите да оказват съдействие, като се оправдават, че документите не са в обекта.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар