Протокол за приемане на строително скеле

Нормативно изискване: Чл. 38. (1) от Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Чл. 38. (1) Завършеното скеле се приема, ако няма дефекти и напълно съответства на проектната документация, определена в чл. 13, 14 или 22, в зависимост от вида на скелето. Завършеното скеле се приема с протокол за предаване и приемане на скелето. Примерен образец на протокола е даден в приложение № 5 към наредбата.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя и подписва след извършване на окончателна проверка от комисия с представители на изпълнителя на скелето, представители на възложителя и строителя на постоянния строеж, или техни упълномощени лица, квалифицираното лице, определено по реда на чл. 31, лицето изготвило проектната документация, лицето, упражняващо строителен надзор, и координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, когато такъв е определен, и скелето ще се ползва от повече от един изпълнител на СМР. Окончателната проверка за съответствие с проектната документация се документира в „Контролен технически лист за проверка на скеле“, който е неразделна част от протокола за предаване и приемане на скелето.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар