Програма за начален инструктаж

Нормативно основание: чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 12. (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 ...
(2) Инструктажът по ал. 1 се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя програма, в която се включват:
1. въпроси от общ характер:
а) характер на производството;
б) опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни - работно оборудване, машини, съоръжения и технологични процеси,
...
й) начините за безопасна евакуация на работниците, служителите и временно пребиваващи в обекта при възникване на извънредна ситуация;
2. въпроси, свързани със съответната дейност или професия:
а) конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи;
...
и) конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието, и други специфични правила и изисквания;
3. въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Програма за начален инструктаж”

 1. Здравейте,
  Въпросът е кой прави инструктаж на длъжностното лице по БЗР?
  Благодаря Ви

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят определя правилата, т.е. той ще реши кой да направи инструктажа. Възможно е това да бъде управителят, директор производство или друго ръководно лице, което познава производството/дейностите във фирмата. Би могло да се сключи договор с външно лице, например СТМ (защото те познават дейностите и много е вероятно да са били активни участници в оценката на риска) да провежда инструктаж на ОБЗР.
   Дали е възможно самоинструктиране е въпрос, на който до момента не съм намерила официално тълкувание. Аз по-скоро съм на мнение, че това не е добра идея.

   Отговор