Примерни планове по Закона за защита при бедствия

Забележка: Примерен план за евакуация по Наредба № 8121з-647 има в образеца на Пожарно досие.

В Закона за защита при бедствия предприятията в зависимост от характеристиките си са разделени на две групи в зависимост от рисковете:

Първа група (чл. 35) - задължение за изготвяне на авариен план

В този случай предоставяме информация на кмета за изготвяне на общинския план.

Задължение за изготвяне на авариен план имат Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" или "д" от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие. Това са:

 • строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
 • хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство.

Забележка 1: С измененията в Закона за защита при бедствия, отпадна задължението за изготвяне на авариен план към останалите обекти представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от ЗУТ - вижте повече за изменението.

Забележка 2: Съгласно чл. 35, ал. 2 на ЗЗБ "Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото в ал. 1, ако е определено в специален закон или в издадените въз основа на него подзаконови актове."

Ако предприятието попада в описанието по-горе, ЗЗБ изисква да бъде оценено какво може да се случи на негова територия (каква авария) и по какъв начин това ще се отрази на съседни и не толкова съседни обекти. В тази връзка възниква и задължението да бъде предоставена на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Примерни планове по Закона за защита при бедствия”

 1. Моля за уточнение, относно изискванията за задълженията за изготвяне на план за защита при бедствия по чл. 36 от ЗЗБ. С промените от 2017г. в ЗЗБ, текста касаещ „производствени сгради“ е отпаднал, докато според описаното от Вас, за тях има изискване за изготвяне на план. В тази връзка за месопреработвателно предприятие с 600 души персонал разработва ли се план по чл. 36 от ЗЗБ или не.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Денчева,
   Благодаря Ви за бележката. Наистина, има изменение в ЗЗБ, които не сме отбелязали тук, въпреки че има уведомление за абонатите:
   https://zbut.eu/news/dv-br-13-ot6-07-02-2017-vazhni-promeni-v-zakona-za-zashtita-pri-bedstviya/
   Веднага предприемам мерки за актуализиране на информацията и тук. Месопреработвателно предприятие с 600 души персонал няма задължение за разработване на план по чл. 36 от ЗЗБ.

   Актуализирали сме примерните планове с актуализираните такива от РЗПБЗН – Габрово в съответствие с промените.

   Отговор