Покана и декларация за предоставяне на информация във връзка с оценка на риска от електромагнитни полета

Нормативно основание: чл. 11, ал. 11, т. 4 от Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

чл. 11 (11) При извършването на оценката на риска съгласно чл. 16 ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска работодателят отделя специално внимание на:
4. всички последици за здравето и безопасността на работещите, изложени на специфичен риск, особено на работещите, носещи активно или пасивно имплантирано медицинско изделие (като кардиостимулатори), работещите, носещи медицински изделия, които се поставят върху тялото (като инсулинови помпи), и бременните работнички.

В предложената от нас декларация се получава информация не само за наличието на активено или пасивно имплантирано медицинско изделие, но и дали са получени указания за използването му, което е важна информация при оценяването на риска.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар