Картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика

Нормативно основание:

Чл. 13. (2) Работодателят създава и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и смеси (Закон за здравословни и безопасни условия на труд)

Чл. 101. (1) За всяко предприятие и работно място се води картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика (Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване)


В нормативен документ няма по-конкретни изисквания или указания относно съдържанието на картотеката.

Ако погледнем към добрите практики по света, намираме различни образци на подобна картотека/ регистър на опасните химични агенти. Някои са по-прости, тип таблица с наименование, производител, дата на ИЛБ, максимално количество на площадката. Други изискват повече информация и тя се свързва директно и с оценката на риска.

Ние ви предлагаме образец на картотека с три варианта - препоръчителен, разширен и минимален.

Изберете един от вариантите, който да ползвате! Можете също да добавяте колони или да премахнете, според Вашите виждания и необходимост.

Указания за попълване на всяка колона от картотеката ще намерите във файла като коментари към съответната заглавна клетка на колоната, както и по-долу.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар