Процедури и образци на документи

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за "Доцео" ООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ООД и др.

Организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ

Група по условия на труд

Учредяване на Група по условия на труд в предприятие до 50 човека

Процедура „Учредяване на ГУТ в предприятие до 50 човека“

Учредяване на Група по условия на труд в отделните структурни звена на предприятие с над 50 човека


Инструктажи и обучения


Оценяване на риска и планиране на мерки


Фактори за здравето и безопасността

Електробезопасност

Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Процедура

Вътрешнофирмено обучение за втора до пета квалификационна група


Специфични условия на труд


Трудови злополуки и професионални заболявания


Специална закрила


Строителство