Образци на документи

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за "Доцео" ЕООД. Разрешено е използването им само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане и др.

Длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ (ОБЗР)
Член 403а от Кодекса на труда
Учредяване на Група по условия на труд в предприятие до 50 човека

Процедура

Учредяване на Група по условия на труд в отделните структурни звена на предприятие с над 50 човека
Учредяване на Комитет по условия на труд
Обучение на КУТ/ГУТ

Процедура

Организация на инструктажи

Процедура

Организация на обучения

Процедура

Оценяване на риска

Процедура

Писмена договореност по чл. 18 от ЗЗБУТ
Осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица

Процедура

Осигуряване на работно и униформено облекло
Специфични условия на труд
Дейности по пожарна и аварийна безопасност
Организация на дейностите по оказване на първа помощ
Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Процедура

Застраховане за риска "Трудова злополука"

Процедура

Определяне на места за трудоустрояване и за лица с трайни увреждания. Трудоустрояване.

Процедура

Явяване пред ТЕЛК и разследване на професионална болест
Наемане на работа на непълнолетни лица

Процедура

Периодични медицински прегледи

Процедура

Физиологични режими на труд и почивка

Процедура

Поддръжка на работното оборудване
Прилагане на Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места
Електромагнитни полета

Процедура

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Процедура

Представители на работещите по чл. 7а от Кодекса на труда
Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Процедура

Електробезопасност
Товарно-разтоварни работи и стелажи
Електрокари и мотокари
Съоръжения с повишена опасност
Строителен обект