Процедури и образци на документи

ВИЖТЕ ЧЕСТО ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за "Доцео" ООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ООД и др.

Базови

Организация на дейността по ЗБУТ

Длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ (ОБЗР)

Процедура "Орган по безопасност и здраве при работа"

Представител по чл. 403а КТ

Група по условия на труд

Процедура "Учредяване, дейност и обучение на Групата по условия на труд"

Комитет по условия на труд

Процедура: Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

Обучение на КУТ/ГУТ

Представители на работещите по чл. 7а от Кодекса на труда

Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ

Физиологичен режим на труд и почивка

Процедура: Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка

Медицински прегледи

Процедура: Организация и провеждане на периодични медицински прегледи

Инструктажи и обучения

Инструктажи

Процедура "Организация  на инструктажите"

Ръководство за правилно документиране на инструктажите

Обучения

Процедура "Организация на обученията по ЗБУТ"

Оценяване на риска и планиране на мерки

Процедура "Оценяване на риска"

Процедура "Оценяване на риска при работа от разстояние"

Лични предпазни средства и работно облекло

Лични предпазни средства

Процедура "Осигуряване на лични предпазни средства"

Работно и униформено облекло

Фактори за здравето и безопасността

Поддръжка на работното оборудване

Товарно-разтоварни работи и стелажи

Електрокари и мотокари

Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Пожарна и аварийна безопасност

Електробезопасност

Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Процедура за организиране на обучение

Вътрешнофирмено обучение за втора до пета квалификационна група

Съоръжения с повишена опасност

Процедура за организация на безопасната експлоатация на подвижни работни площадки

Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

Укрепване на товари

Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

Микроклимат

Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – закрити помещения

Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – работа на открито

Работа с опасни химични агенти

Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Процедура по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Електромагнитни полета

Процедура за оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – част 1 I част 2

Ограничени пространства

Процедура "Организация на безопасна работа в ограничени пространства"

Специфични условия на труд

Намалено работно време, допълнителен отпуск, безплатна храна

Процедура "Задължения на работодателя за осигуряване на безплатна храна"

Трудови заболявания и професионални заболявания

Трудови злополуки

Процедура "Разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки"

Застраховане за риска трудова злополука

Процедура Застраховане за риска „трудова злополука“

Професионални заболявания

Процедура за признаване на професионалните болести

Специална закрила

Определяне на места за трудоустрояване / Трудоустрояване

Процедура "Определяне на места за трудоустрояване"

Квоти за хора с трайни увреждания

Процедура "Задължения за назначаване на хора с трайни увреждания"

Бременни, кърмачки, ин-витро

Наемане на работа на непълнолетни лица

Процедура "Наемане на работа на непълнолетни лица"

Строителство

Документи за строителен обект

Вашият коментар

2 мнения за “Процедури и образци на документи”

  1. Здравейте, при припадък на работник диабетик на инсулин и хипертоник , същия е отведен до здравно заведение в пълно съзнание ,където мед.лица са предприели изследвания, установено кръвно налягане 90 /60 … Считаме ,че по докладваните обстоятелства не се касае за трудова злополука , но все пак изчакваме да видим какви ще са резултатите от мед.изследвания , за които на този етап всъщност можем да разберем само ако работника сподели… Знам от колеги ,че при подобни ситуации някои колеги правят Заповед за определяне на комисия за разследване и Доклад на комисията за да може наистина да отпадне определението за трудова злополука. Какво можете да споделите по темата, има примерен формуляр , документи, насоки, статия по темата , подходящо ли е да ползваме примерните документи по Темата „Отчитане……на трудовите злополуки“ или да се ограничим до Доклад от Ръководителя и Органа ЗБУТ и евентуално двама свидетели за здравния инцидент? Благодаря!