Образци на документи

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за "Доцео" ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ЕООД и др.

© Инструмент за планиране на периодични дейности по ЗБУТ 
Длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ (ОБЗР)
Член 403а от Кодекса на труда
Учредяване на Група по условия на труд в предприятие до 50 човека

Процедура

Учредяване на Група по условия на труд в отделните структурни звена на предприятие с над 50 човека
Учредяване на Комитет по условия на труд
Обучение на КУТ/ГУТ

Процедура

Организация на инструктажи

Процедура

Организация на обучения

Процедура

Оценяване на риска

Процедура

Писмена договореност по чл. 18 от ЗЗБУТ
Осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица

Процедура

Осигуряване на работно и униформено облекло
Специфични условия на труд
Дейности по пожарна и аварийна безопасност
Организация на дейностите по оказване на първа помощ
Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Процедура

Застраховане за риска "Трудова злополука"

Процедура

Трудоустрояване

Процедура

Явяване пред ТЕЛК и разследване на професионална болест

Процедура за признаване на професионалните болести

Наемане на работа на непълнолетни лица

Процедура

Периодични медицински прегледи

Процедура

Физиологични режими на труд и почивка

Процедура

Поддръжка на работното оборудване
Прилагане на Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места

Процедура - закрити помещения

Процедура - работа на открито

Електромагнитни полета

Процедура

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Процедура

Представители на работещите по чл. 7а от Кодекса на труда
Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Процедура

Вътрешнофирмено обучение за втора до пета квалификационна група
Електробезопасност
Товарно-разтоварни работи и стелажи
Електрокари и мотокари

Процедура

Съоръжения с повишена опасност
Ограничени пространства

Процедура

Строителен обект
Опасни химични вещества и смеси/ Опасни химични агенти