Изисквания към стълбища и парапети (БДС EN ISO 14122-3)

Нормативни изисквания

В нормативната база по здраве и безопасност са поставени общи изисквания, свързани с безопасно придвижване, изкачване и слизане, както и работа на височина.

За съжаление изискванията са наистина общи, като например се казва, че

пътните маршрути, в т.ч. стълбища, стъпала, неподвижно закрепени стълби ... се определят така, че да осигуряват сигурността на съоръженията и безопасността на пешеходци и работещи в близост до тези пътни маршрути.

Общите задължения на работодателя при работа на височина или работни места на височина, е да извърши обезопасяване.

Средствата за достъп трябва да осигуряват безопасно преминаване в едната или в другата посока между средство за достъп и платформи, площадки или мостове за преминаване без допълнителни рискове от падане от височина.

Сред тези изисквания се прокрадва идеята за обезопасяване с парапети, например на стълбите, които трябва да са осигурени при слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20° (Чл. 215б. на Наредба 7/1999 г.)

В Наредба 2/2004 за минималните изисквания за ЗБУТ при строителни и монтажни работи срещаме няколко пъти изискване за поставяне на парапети:

 • за обезопасяване на отвори в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.);
 • на площадките на скелето, до които излиза стълбата за изкачване и слизане
 • за обезопасяване на работната площадка за плочи и за външни стени и др.

За съжаление, обаче, по-конкретни изисквания като кога е задължително да се постави парапет, каква е минималната височина на парапета и какви са неговите задължителни елементи, в нормативната база няма да намерим.

Това, че няма конкретно изискване, не означава, че лошото решение не се наказва!

Новата рамка на здраве и безопасност при работа е свързана именно с този съществен елемент - поставя се общо изискване за осигуряване на безопасност като се оставя в ръцете на работодателя да прецени как точно да го направи.

Вашият коментар

2 мнения за “Изисквания към стълбища и парапети (БДС EN ISO 14122-3)”

 1. Здравейте!
  Поздравления за всеобхватността на темите и материалите в сайта!
  Натъкнах се за съжаление на явни неточности в извадката от БДС EN ISO 14122-3.
  Част от символите „≤“ и „≥“ са поставени погрешно в таблиците (видно е от текстовото/графичното съдържание). За съжаление, не за всички стойности има текстово описание или графично изображение за да се ориентираме за действителните изисквания.
  Моля, за Вашата намеса за отразяване на действителните изисквания.
  Искрено се надявам да откликнете своевременно!