Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

Приета с ПМС № 175 от 07.08.2002 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002 г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003 г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., отм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.

Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 90 от 19 април 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията - ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., в сила от 13.06.2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, наричани по-нататък "устройствата";
2. изискванията за свързване на устройствата към обществените далекосъобщителни мрежи;
3. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на устройствата със съществените изисквания;
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате