Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

В сила от 16.11.2003 г.

Приета с ПМС № 94 от 07.05.2002 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.,отм. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.

Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 5 от 11 януари 2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства - ДВ, бр. 16 от 9 януари 2018 г., в сила от 21.04.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към личните предпазни средства (ЛПС);
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на ЛПС със съществените изисквания към тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент