Инструкция за безопасна работа в галванично отделение

 1. До работа в галванично отделение се допускат само лица, преминали съответно обучение и инструктаж за безопасна работа.
 2. Работата в галваничното отделение се извършва само при включена вентилационна уредба.
 3. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
 4. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.
 5. Работните облекла да се съхраняват в специални шкафове извън галваничното отделение.
 6. При приготвяне на разтвори на киселини, да се прибавя киселината към водата!
 7. При смесване на азотна със сярна киселина, да се влива сярната в азотната киселина.
 8. Попадналата върху пода концентрирана киселина да се отмива с вода, а останалите следи да се неутрализират с калцинирана сода.
 9. Преди работа с хромови и никелови вани, ръцете и носът да се намазват със специално предназначени за това кремове.
 10. При попадане на киселина или основа върху кожата или в очите, мястото се измива обилно със струя вода и се неутрализира съответно с алкален или кисел разтвор.
 11. Абсолютно се забранява храненето и пушенето в галваничното отделение.
 12. Задължително в галваничното отделение трябва да има аптечка с необходимите средства за оказване на първа долекарска помощ (3% разтвор на натриев карбонат; 1% разтвор на оцетна киселина, слаб разтвор на калиев перманганат и др.).
 13. Персоналът да е запознат с начина на гасене и безопасната работа с пожарогасителните уреди, с които е оборудван обекта.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.