СТМ – Роля и място при мониториране на здравното състояние на работещите

Презентацията запознава с основните нормативни изисквания, свързани със здравното състояние на работещите и наблюдението, което се извършва от службата по трудова медицина

Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки

Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2012 г.

Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд

Статистиката предоставя данни за структурните показатели, показателите за устойчиво развитие и здравните показатели на Европейската общност.