ДВ, бр. 28 от 29.3.2018: Изменение и допълнение на ЗУТ – не касаят ЗБУТ

С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са направени изменения и допълнения на Закона за устройство на територията. Измененията не касаят осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. За пристанищата по чл. 93, т. 1 – 4 … Read more