ДВ, бр. 30 от 3.4.2018: Промени в КТ, КСО и ЗДС относно осиновяване, не касаят ЗБУТ

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени промени и допълнения на: Кодекса на труда Кодекса за социално осигуряване Закона за държавния служител

Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

Обн. ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г.

Преместване на друга длъжност с клауза по чл. 70 КТ/ Писмо на МТСП № 94-ММ-239 от 10.01.2011 г.

Това писмо има връзка със съществуваща практика за прекратяване на трудово правоотношение с трудоустроено лице, като се заобиколят изискванията за искане на разрешение от Инспекция по труда.

Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Обн. ДВ. бр. 56 от 10 Юли 2007 г.

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.23 от 17 Март 2017 г.