Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон

В сила от 20.07.2019 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 1. техническите изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и при основен ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващи сгради по отношение предприемането на … Read more

ДВ, бр. 4 от 13.01.2017: Нова Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

В брой 4 на Държавен вестник от 13 януари 2017 г. е обнародвана новата Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби. Тя отменя наредбата със същия номер и наименование от 2004 г. – Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите … Read more

Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби; 2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието; 3. прегледите на морските … Read more