ДВ, бр. 33 от 25.04.2017: Допълнения на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. – дейности по пожарна безопасност от търговци

В брой 33 на Държавен вестник е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. Някои от … Read more

Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Обн. ДВ. бр.75 от 29 септември 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.