Психично здраве по време на COVID-19

Настоящите послания, свързани с психичното здраве, са разработени от отдел „Психично здраве и употреба на вещества“ на СЗО като послания, насочени към различни групи с цел подкрепа на психичното и психосоциалното благосъстояние по време на епидемията от COVID-19.

Оценка на риска

Нормативни изисквания; Програма; Източници на информация; Планиранетна мерки; Периодичност на оценката на риска.

Психосоциални рискови фактори

Класификация. Психосоциални фактори и здраве. Водещи психосоциални рискове. Ранни/ краткотрайни стрес симптоми.
Дълготрайни стрес симптоми.