Стъкло – инструкция за безопасна работа при пренасяне на стъкла и манипулиране със стъкла

Инструкция за безопасна работа при пренасяне на стъкла и манипулиране със стъкла Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и с т. 3.5. на Приложение № 5 към … Read more