Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване

Обн. ДВ. бр.116 от 7 Октомври 1998 г.

Заповед № А-441 от 13 октомври 2011 г. за определяне на периодичността на последващите проверки на средствата за измерване

Тази заповед отменя Заповед № А-102 от 5.03.2010 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

ДВ, бр. 22 от 24.03.2015: Изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Промените в наредбата са многобройни, поради което е изготвена сравнителна таблица на старите и новите изисквания.