Заповед № А-441 от 13 октомври 2011 г. за определяне на периодичността на последващите проверки на средствата за измерване

Тази заповед отменя Заповед № А-102 от 5.03.2010 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.