СТМ – Роля и място при мониториране на здравното състояние на работещите

Презентацията запознава с основните нормативни изисквания, свързани със здравното състояние на работещите и наблюдението, което се извършва от службата по трудова медицина

Трудово-медицинско обслужване в сектор селско стопанство в България

Автори: Катя Вангелова, Живка Халкова, Ирина Тонева; Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2

Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания

Нормативно основание: Чл. 11., ал. 2, т. 1, буква „б“ и ал.4 на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

С161 – Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г.

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2011 г. – ДВ, бр. 96 от 2011 г. В сила за Република България от 1 март 2013 г.