ДВ, бр. 59 от 17.7.2018: Изменение на КТ – синдикални организации и организации на работодателите

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда се изпълняват някои изисквания на Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (ратифицирана и обнародвана през 1959 г.)

Тълкувателно решение 9/2013 на ВКС: Закрила по чл. 333, ал. 3

С предварителна закрила при уволнение по чл.333, ал.3, предложение първо от КТ, във връзка с §1, т.6 от ДР на КТ се ползва работник или служител, който е член на синдикално ръководство (председател и секретар) на синдикалната организация, учредена и структурирана към предприятието на съответния работодател, но не и ръководствата на вътрешните структури (секции) в … Read more

С087 – Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране, 1948

Ратифицирана от България с Указ № 111 от 21 февруари 1959 г. на Президиума на Народното събрание – ДВ, бр. 19 от 1959 г. В сила за България от 8 юни 1960 г.