Ръководство за класифициране на предприятия и съоръжения – Севезо II

Класифициране по Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях