Правилник за работата на Националния съвет по условия на труд

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат основните функции, задачи, структурата и организацията на дейността на Националния съвет по условия на труд. Чл. 2. Националният съвет по условия на труд, наричан по-нататък „Национален съвет“, е постоянен консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и … Read more