ДАМТН: Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

При издаване на разрешение за провеждане на курс за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, следва да се спазва следното: 1. По отношение организатора на курса за придобиване на правоспособност. Чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), регламентира обучаващите институции в системата на професионалното образование и обучение, които са: професионални гимназии; … Read more

ДВ, бр.60 от 20.7.2018: Облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО

С Постановление № 143 от 13 юли 2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет са направени изменения на наредбите, свързани с безопасна експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност. Измененията касаят лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съответните съоръжения … Read more

Протокол за проверка на повдигателно съоръжение от отговорното лице

Нормативно основание: чл. 56, ал. 1, т. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 5 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Чл. 56. (1) Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 са длъжни: …… 5. да извършват и документират най-малко … Read more

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво. Заключителни разпоредби § 1. Отменят се: 1. Наредбата за съществените … Read more

Дневник за проверка на товарозахващащи приспособления

Нормативно основание: чл. 61, ал. 1 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения Чл. 61. (1) Отговорните лица по чл. 56, ал. 1 трябва да извършват проверка на изправността на товарозахващащите приспособления всеки месец и да записват резултатите от тези проверки в дневник.

Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения

Нормативно основание: чл. 55, т. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане

Нормативно основание: чл. 187, ал. 1, т. 1 на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Указания по прилагането на чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията

Закон за устройство на територията Чл. 147. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за: … 2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен … Read more

Информационен лист за оператор на автокран

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.