ДВ, бр. 64 от 8.8.2017: Изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. – разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

В бр. 64 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.) Направени са следните промени и уточнения … Read more