Заповед за определяне на лице, което да прави проверки на ръчните и преносими ел. инструменти и дневник

Нормативно основание: чл. 416 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V