Протокол от заседание на КУТ/ГУТ за обсъждане и съгласуване на списъка на безплатното работно и униформено облекло

Съгласно чл. 6 (2) работодателят извършва предварителни консултации с комитета/групата по условия на труд.

Постановление № 10 от 20 януари 2011 г. за приемане на Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Отменя се Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015 г. , изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017 г.

ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в МВР

НАРЕДБА № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи.