С094 – Конвенция № 94 относно трудовите клаузи (публични договори), 1949 г.

Ратифицирана от България с Указ № 161 от 2 юли 1955 г. на Президиума на Народното събрание – ДВ, брой 54 от 1955 г. В сила за България от 7 ноември 1956 г.