Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2018-а година

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Нормативен документ Изменение (с линк към уведомлението/анализа) Закон за частната охранителна дейност ДВ, бр. 10 от 30.1.2018 – отменя  Закона за частната охранителна дейност от 2004 г. Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура ДВ, бр. 21 от 9.3.2018 – изисквания за безопасност при дейности, свързани с разполагането на електронна съобщителна мрежа  Закон за … Read more

ДВ, бр. 87 от 31.10.2017: Промени, касаещи органи за оценка на съответствието

С Постановление № 241 от 26 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени изменения и допълнения на всички наредби за съществените изисквания и оценяване съответствието. Промените са свързани с подаваните документи при кандидастване за получаване на разрешение за оценяване съответствието и целят облекчаване на режима: