ДВ, бр. 87 от 31.10.2017: Промени, касаещи органи за оценка на съответствието

С Постановление № 241 от 26 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени изменения и допълнения на всички наредби за съществените изисквания и оценяване съответствието. Промените са свързани с подаваните документи при кандидастване за получаване на разрешение за оценяване съответствието и целят облекчаване на режима: