В-05-03-02 Правилник по безопасността на труда в пристанищата

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I Цел, област и приложение па правилника Чл.1. Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и протизопожарната охрана при обработката на товари в пристанищата с цел да се предотвратяват злополуки, професионални заболявания, аварии, пожари и експлозии. Чл.2. При извършване на работите и дейностите обект на този правилник е задължително … Read more