Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., в сила от 1 януари 2017 г. Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете … Read more