Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Приети с решение на Управителния съвет на НАПОО с протокол № 6/24.04.2002 г.

ДВ, бр. 20 от 07.03.2017: Нова наредба за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

В брой 20 на Държавен вестник от 7 март 2017 г. е публикувана Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. … Read more

Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017 г. , В сила от 07.03.2017 г

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016 г.

Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999 г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г.

Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври 2002г., посл. изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009 г.