В-01-13-02 Правилник по безопасността на труда в тютюневата промишленост

НАЦИОНАЛЕН АГРАРНО-ПРОМИШЛЕН СЪЮЗ Издаден 1981 г. СЪГЛАСУВАМ: (Г. Георгиев) Секретар на Централния съвет на Българските професионални съюзи УТВЪРЖДАВАМ: (В. Цанов) Председател на Националния аграрно-промишлен съюз СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА ПЪРВА Раздел I. Обсег и ред на приложение на правилника Раздел II. Права и задължения на ръководителите на стопанското обединение Раздел III. Права и задължения ма административно-техническия персонал … Read more

Д-05-003 Правилник по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРАВИЛНИК за отменяне на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства Д-05-003 (утвърден от МТСГ с писмо № VII-2923 от 26.03.1975 г.; изм. и доп., заповед № 288 от 13. ХII.1996 г. на министъра на труда и социалните грижи, ДВ, бр. 110 … Read more

В-01-13-09 Правилник по безопасността на труда в масло-сапунената промишленост

ПЪРВА ГЛАВА ОБЩА ЧАСТ ОБСЕГ И РЕД НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА Чл. 1. Настоящият правилник по безопасността на труда е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове на масло-сапунената промишленост към Министерството на земеделието и хранителната промишленост и за персонала на останалите предприятия и цехове с такава дейност независимо от ведомствената им подчиненост. Чл. … Read more

В-01-04-04 Правилник по безопасността на труда при производството на разредена азотна киселина

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-03-01 Правилник по безопасността на труда при производството на валцувани черни метали

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-05-01 Правилник по безопасността на труда при корабостроене и кораборемонт

Правилникът по безопасността на труда при корабостроенето и кораборемонт е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № III – 5855 от 19. XII. 1972 година, Централния комитет на профсъюза на работниците на машиностроенето с писмо № 1437 от 11. X. 1973 год. И Министреството на вътрешните работи с управление „Противопожарна охрана” с писмо … Read more

В-01-04-09 Правилник по безопасността на труда при производството на сода каустик

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-03-04 Правилник по безопасността на труда в доменното производство

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-04-11 Правилник по безопасността на труда при производството на хлор по диафрагмения способ

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-04-07 Правилник по безопасността на труда при производството на карбид

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more