ДВ, бр. 33 от 25.04.2017: Допълнения на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. – дейности по пожарна безопасност от търговци

В брой 33 на Държавен вестник е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. Някои от … Read more

Пожарно досие по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Съгласно чл. 8. (1) на Наредба № 8121з-647 за обектите се създава досие…