Презентация: Законодателство в областта на ЗБУТ. Развитие на политиката за ЗБУТ на европейско и национално ниво

Презентация на г-жа Васка Семерджиева – Държавен експерт в МТСП на втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 08. октомври 2015 г.