Информационен лист за майстор на покриви – неметални покриви

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.