Подемник – четириколонен

Инструкция за безопасна работа с четириколонен подемник Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. 1. 4-колонните подемници служат … Read more

Въпросници за инспектиране на безопасността при използване на строителни скелета и подемници

Помагалото е разгледано и прието от Експертна група към Дирекция “Методология на инспектирането” при ИА”ГИТ” на заседание проведено на 29.08.2000г.