ДВ, бр. 90 от 15.11.2016: Нова наредба за стикера за спиране от ИТ и промени в Наредба 2/2004 г. за СМР

Допълване на плана за безопасност и здраве след издаване на разрешение за строеж.