Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Обн. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015 г.