Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от … Още