Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.57 от 9 Юли 2021г.

Регламент (ЕС) № 165/2014 от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт

Регламент (ЕС) № 165/2014 от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

Регламент (ЕО) № 561/2006 на ЕП и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

Шофиране при зимни условия

Как трябва да шофирате при зимни условия? Какво трябва да направите, ако попаднете в капан на снега или заседнете?