Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.57 от 9 Юли 2021г.