Чек-листове за самооценка на системата за управление на ЗБР

„Визия нула“ (Vision Zero) е кампания, която беше стартирана в Сингапур от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) по време на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа. ISSA развива идеята чрез промотирането на „Седем златни правила за нула злополуки и здравословни условия на труд“. В разработеното ръководство за работодатели и мениджъри ISSA разработва … Read more

Оценка на риска при работа с химични агенти

Тази презентация е част от проведеното от екипа на „Доцео“ ЕООД (Otgovori.Info) през 2018-а година отворено обучение по ЗБУТ за напреднали. Авторски права: Собственост на „Доцео“ ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за … Read more

Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

Внимание: Този документ е обект на авторски права за „Доцео“ ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставя се само за лична употреба. Забранено е използването му за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от „Доцео“ ЕООД … Read more

Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск – НЦХМЕХ, 2000

Автори: З. ЗапряноВ, Зл. Златев, Б. Ценова, Цв. Моллова, А. Петков Предговор (откъс) Настоящата „Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск“ е съставена чрез внимателен и критичен преглед на литературни източници на български и английски език (виж Списък на ползваната литература в края на предговора) и използване на знания … Read more

Въпросник за идентифициране на риска при ръчна работа с тежести

Настоящата методика е разработена в Германия и е посочена от SLIC (комитет на старшите инспектори по труда към Европейската комисия) като пример за добра практика Процедурата се използва за приблизителна оценка на работните условия за ръчно обработване на товар – ПОВДИГАНЕ, ДЪРЖАНЕ, НОСЕНЕ, ТЕГЛЕНЕ, БУТАНЕ. Методът е разработен от Федералния институт за професионално здраве и … Read more

Добри практики – селско стопанство, животновъдство, градинарство и горско стопанство

Необвързващо ръководство за добри практики за подобряване на прилагането на директивите за защита на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, животновъдството, градинарството и горското стопанство Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г. ISBN 978-92-79-43395-5 175 страници Настоящото ръководство ще Ви даде обща информация за здравословните и безопасни условия на труд, кои … Read more

Насоки по приложението на законодателството за минимизиране на риска от професионална експозиция на азбест

Съгласно Чл. 17. (1) на Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа изискванията по чл. 14, 15 и 16 (оценка на здравно състояние, регистър на работещите и здравни досиета) могат да не се прилагат, при условие че експозицията на работещите е инцидентна и … Read more

Метод FMEA – Анализ на появата на грешки и тяхното влияние

Методът е описан в „Производствени системи“ – Ръководство за лабораторни упражнения, Д.Н. Неделчев и С.Д. Славов, Издателство: Технически университет – Варна, 2011 Методът FMEA – failure modes and effects analysis (Анализ на появата на грешки и тяхното влияние) се основава на оценката на риска за възникване на грешки. Методът е разработен в началото на 60-те … Read more

Извършване на оценка на експозицията за експозиция на електромагнитни полета – част 2: риск за всички работещи

До тази стъпка достигаме само, ако за използвано от нас оборудване/извършвана дейност в колона 1 на таблица 3.2. има „Да“! Виж част 1 на процедурата

Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – работа на открито

С Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места се въведоха конкретни изисквания по отношение на източниците на информация и факторите, които трябва да се имат предвид при оценяване на риска и планиране на мерки при работа на открито. До обнародването на тази наредба изисквания при работа на открито … Read more