ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Важно за ВиК оператори: Наредба за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. е приета Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им Наредбата поставя специфични изискания по здраве и безопасност към ВиК операторите: Задължителна система за управление на здравето и безопасността при работа Чл. 4. (1) ВиК операторът трябва да разработи, да … Read more

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009 г., посл. изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010 г.