В-01-02-02 Правилник по безопасността на труда в обогатителните фабрики за преработване на рудни и нерудниполезни изкопаеми

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № VI – 5270/14. VIII. 1970 г., Министерството на народното здраве, ЦК на Профсъюза на работниците от минната, металургичната и химическата промишленост и Министерството на вътрешните работи. РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящият правилник се издава въз … Read more